Cultuurhistorische waardenkaart

Een cultuurhistorische waardenkaart geeft inzicht over het landschap en vormt het aangewezen medium om rekening te kunnen houden met de cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Eeuwenlang veranderde het landschap meestal geleidelijk en op kleine schaal. In de tweede helft van de 20e eeuw vinden voor het eerst grootschalige, planmatige ingrepen in het landschap plaats. Grote delen van het historisch ontwikkelde landschap zijn daarbij in een kort tijdsbestek aangepast door grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen.

Om tot een cultuurhistorische waardenkaart te komen wordt eerst een inventarisatie van de binnen een gebied aanwezige historisch-geografische en bouwhistorische elementen en gebieden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een houtwal, dijk of bouwkundig monument. Op basis van deze cultuurhistorische elementen wordt vervolgens een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld.