Waarom

Archeologie

Bij bodemverstorende activiteiten is archeologisch onderzoek vereist. Vaak is dit zelfs nodig voor een aanleg-, ontgrondings-, of omgevingsvergunning, of voor een bestemmingsplanwijziging.

De volgorde van het onderzoekstraject is vrijwel altijd gelijk. Afhankelijk van of er archeologische resten worden gevonden of verwacht – en de archeologische waarde hiervan – kan dit onderzoek zich beperken tot een bureau- en booronderzoek.

Wanneer archeologische resten worden gevonden kan aanvullend onderzoek nodig zijn.

Wanneer

Aanvullend onderzoek

In sommige gevallen is een proefsleuvenonderzoek nodig, wanneer er archeologische resten gevonden worden.

Hiervoor wordt eerst een Programma van Eisen opgemaakt, deze is nodig bij (verdere) graafwerkzaamheden.

Wanneer

Archeologische opgravingen

Na het proefsleuvenonderzoek blijkt of verder onderzoek nodig is, zoals een archeologische opgraving.

In sommige gevallen volstaat enkel archeologische begeleiding, zoals bij kleine ingrepen zoals het graven van een sleuf voor leidingen.

Archeologische

Verwachtingskaart

Voor overheden is een archeologische verwachtingskaart een handig hulpmiddel voor het maken van verantwoorde beleidskeuzes over archeologisch erfgoed.

Wanneer

Archeologische opgravingen

Bureauonderzoek

Tijdens het bureauonderzoek worden gegevens verzameld over het gebied waarin u wilt werken.

Lees meer

Booronderzoek

In dit onderzoek wordt de archeologische verwachting in het plangebied getoetst door middel van boringen.

Lees meer

Programma van Eisen

In dit document staan de eisen en voorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen.

Lees meer

Proefsleuvenonderzoek

Delen van het terrein worden opengelegd om na te gaan of sprake is van één of meerdere vindplaatsen.

Lees meer

Archeologische opgraving

Binnen het plangebied wordt de archeologische vindplaats volledig blootgelegd. Op die manier kunnen alle sporen in relatie tot elkaar onderzocht worden.

Lees meer

Archeologische begeleiding

Wanneer regulier archeologisch onderzoek niet mogelijk of haalbaar is, kan archeologische begeleiding uitkomst bieden.

Lees meer

Archeologische verwachtingskaart

Deze maakt in één oogopslag duidelijk waar archeologisch erfgoed aanwezig is. Ook stellen wij archeologische beleidskaarten voor overheden op.

Lees meer

Complexe logistieke projecten

Archeologische ondersteuning bij bouwwerkzaamheden of infrastructurele werken.

Lees meer