Cultuurhistorische Effectrapportage

In een CHER (Cultuurhistorische Effectrapportage) worden de effecten van geplande ruimtelijke (bodem)ingrepen op het cultureel erfgoed beschreven.

Beschrijving geschiedenis

Een beschrijving van de geschiedenis van het gebied om de bestaande situatie te kunnen begrijpen.

Inventarisatie

Een gedetailleerde inventarisatie van de cultuurhistorische waarden in het gebied.

Beschrijving ruimtelijke ontwikkelingen

Een beschrijving van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen en de effecten daarvan op de cultuurhistorische waarden.

Aanbeveling

Een aanbeveling over hoe bij de geplande ruimtelijke ingrepen de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden of zelfs versterkt.

Een CHER heeft veelal een grote overlap met een standaard archeologisch bureauonderzoek en kan daarom worden gecombineerd waarmee een volledig beeld van de cultuurhistorische waarden (archeologie, historische geografie en bouwhistorie) van een gebied en de gevolgen van de ruimtelijke plannen wordt verkregen.