Cultuurhistorisch onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek is het onderzoek naar historisch geografische en bouwhistorische waarden.

Dit onderzoek draagt bij aan het behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied en levert daarmee een positieve bijdrage aan woon- en werkomgeving en de bevordering van toerisme en recreatie.

Cultuurhistorische waardenkaart

Inzicht geven over het landschap en een aangewezen medium om rekening te kunnen houden met de cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Lees meer

Cultuurhistorische Effectrapportage

Hierin worden de effecten van geplande ruimtelijke (bodem)ingrepen op het cultureel erfgoed beschreven.

Lees meer

Cultuurhistorisch onderzoek naar een object

Dit onderzoek is een specifieke vorm van historisch onderzoek, vergelijkbaar met een bouwhistorische opname, maar nu analyseren we het object ook in relatie tot zijn omgeving. Dat doen we zowel in historische, bouwhistorische als architectonische zin.

Ook kijken we vaak naar de vormingsgeschiedenis van de bodem en doen we archeologisch bureauonderzoek om de kans in te schatten dat we archeologische resten in de bodem zullen aantreffen.

Dit resulteert in een uitvoerig, geïllustreerd rapport dat historische informatie geeft en de cultuurhistorische context bepaalt. Het geeft inzicht in alle aspecten die vanuit cultuurhistorisch oogpunt relevant zijn voor de verbouwing van een object of de ontwikkeling van een locatie.

Cultuurhistorisch onderzoek naar een gebied

Met dit onderzoek brengen we de wisselwerking in kaart tussen de mens en zijn omgeving. Het uitgangspunt zijn kadastrale en topografische kaarten uit de 19e en begin-20e eeuw.

We leggen patronen en objecten vast die vandaag de dag nog te zien zijn in het landschap. Verder bestuderen we de samenhang tussen onder meer archeologie, historische geografie, architectuur- en bouwhistorie en historische stedenbouw. Daarmee maken we de historisch ontwikkelde ruimtelijke structuur van het landschap inzichtelijk.

Dit onderzoek resulteert in een goed geïllustreerde beschrijving van de cultuurhistorische waarden. De beschrijving maakt duidelijk waarom deze waarden van cultuurhistorisch belang zijn. Hiermee kunt u een goed onderbouwde afweging maken bij uw ruimtelijke plannen.