Algemene voorwaarden

  1. Alle facturen zijn betaalbaar op vervaldatum op de maatschappelijke zetel van BAAC. Geen kortingen worden toegestaan, behoudens andersluidend, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BAAC. 
  2. Bij niet-betaling van de factuur 15 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 1.500,00. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques of andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. 
  3. In geval van annulatie van de bestelling, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, exclusief BTW. BAAC behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering van de overeenkomst in natura te vorderen. 
  4. Wanneer BAAC ten gevolge van overmacht, technische panne en dergelijke, niet in de mogelijkheid verkeert de prestaties uit te voeren, behoudt BAAC zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding van de klant kan worden geëist. 
  5. Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur moet gebeuren bij aangetekende brief en binnen de 8 dagen na levering van de goederen of ontvangst van de factuur. 
  6. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van BAAC bevoegd. BAAC behoudt zich nochtans het recht voor de betwiste zaak voor te leggen aan de plaatselijke rechtbank van de verweerder. 
  7. BAAC Vlaanderen bvba zet actief in op het vergroten van het draagvlak omtrent archeologie en het ontsluiten van ons gemeenschappelijk erfgoed. Om deze reden publiceren wij resultaten en foto’s van projecten op onze website en via diverse sociale mediakanalen. Beeldmateriaal kan eveneens gebruikt worden voor didactische doeleinden bij momenten van publiekswerking. Hierbij gaan wij discreet om met de privacy van de opdrachtgever en het specifieke project. Wenst u als opdrachtgever niet dat beeldmateriaal van uw project wordt gebruikt gedurende of na afloop van uw project, gelieve ons dit kenbaar te maken via info@baac.be. 
  8. Uw persoonsgegevens worden door BAAC Vlaanderen bvba, Hendekenstraat 49, 9968 BASSEVELDE, info@baac.be verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via info@baac.be kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.baac.be.