Zevenbergen-Terheijden

Jachtkampen langs de Mark

Tijdens de Archeologische Najaarstudiedag van het NBAG en Brabants Heem zal Pawel Kubistal een lezing verzorgen met als titel: “Jachtkampen langs de Mark – Onderzoeksresultaten Zevenbergen-Terheijden project.” Deze bijzondere studiedag, volledig gewijd aan de steentijd, vindt plaats op zondag 5 november.

Pawel Kubistal

Tijdens de presentatie worden de resultaten gepresenteerd van een opmerkelijke vindplaats. Er zijn sporen van menselijke bewoning en terreingebruik uit het laat-paleolithicum, vroeg- en midden-mesolithicum en het neolithicum teruggevonden. Dit is een van de grootste steentijdonderzoeken in West-Brabant tot nu toe.

Tijdens het onderzoek zijn bijzondere vondsten gedaan, gemaakt van vuursteen, natuursteen. Ook zijn exotische grondstoffen teruggevonden die vanuit verre afstanden naar deze plaats zijn gebracht.

De resultaten van het gebruikssporenanalyse duiden op jachtgerelateerde aard van de vindplaatsen. Er zijn vier vondstclusters aangetroffen waar verschillende activiteiten hebben plaatsgevonden. Bijzonder is de vaststelling dat mensen ter plaatse organisch materiaal hebben gebruikt en voedsel hebben voorbereid. Al deze overblijfselen zijn relatief goed bewaard gebleven, omdat de vindplaats in het laat neolithicum en de bronstijd is afgedekt met het basisveenpakket.

onderzoeksrapport

De meest opvallende vondsten zijn de relatief primitieve “versies” van de maretakspitsen, gemaakt van Wommerkwartsiet. Als gevolg van lokale bewerking van deze grondstof hebben we een goed gedefinieerde cluster van Wommersomkwartsiet gedocumenteerd.